AI Engineer (Junior/ Fresher)

Mô tả công việc: Làm việc với BA để chuyển đổi các yêu cầu kinh doanh thành các giải pháp công nghệ Phát triển các hệ thống AI dùng cho lĩnh vực...

Xem chi tiết