Trợ lý Ban Giám đốc

Mô tả công việc: Lập các báo cáo, tóm tắt/tổng hợp báo cáo của các bộ phận trình Tổng Giám đốc theo định kỳ và đột xuất. Tổng hợp các văn bản...

Xem chi tiết