Chuyên gia R&D (Big Data)

Mô tả công việc: Nghiên cứu phát triển công nghệ cho hệ thống định danh online gồm: + OCR giấy tờ định danh (CMND, CCCD, Hộ Chiếu, CMT Quân đội,...

Xem chi tiết

Chuyên viên R&D mảng Credit Scoring, Big Data

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng (Credit Scoring) và các hệ thống ứng dụng AI/Big Data khác tập trung trong lĩnh ...

Xem chi tiết