Chuyên viên tuyển dụng IT

Mô tả công việc: Tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên dựa trên kế hoạch tuyển dụng. Liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn Cập nhật, lưu trữ,...

Xem chi tiết