Chuyên viên R&D mảng Credit Scoring, Big Data

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng (Credit Scoring) và các hệ thống ứng dụng AI/Big Data khác tập trung trong lĩnh ...

Xem chi tiết