Trưởng phòng nhân sự

Mô tả công việc: Trưởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm phát triển các chiến lược nhân sự và tham mưu cho BGĐ về tất cả các vấn đề liên quan đến...

Xem chi tiết