Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

Mô tả công việc: Trưởng phòng HCTC chịu trách nhiệm phát triển các chiến lược nhân sự và tham mưu cho BGĐ về tất cả các vấn đề liên quan đến góc...

Xem chi tiết