ATOMI DIGITAL PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO CẢI TIẾN SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC VỚI “I-SÁNG”

 Ngày 7/7/2022, Tổng giám đốc Atomi Digital- Ông Phạm Quang Đệ vừa ban hành quyết định Số 70/2022/QĐ LVT về thi đua sáng tạo và phát động phong...

Xem chi tiết