eKYC – XU THẾ TẤT YẾU CỦA NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI

Nhận biết khách hàng (KYC – Know Your Customer) là yêu cầu bắt buộc đối với tổ chức tín dụng khi khách hàng mở mới tài khoản tại ngân hàng. Cùng...

Xem chi tiết