Lập trình viên Mobile Senior

Mô tả công việc: – Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách độc lập. – Đảm bảo các nhiệm vụ được giao thực hiện đúng thời gian và...

Xem chi tiết